Logopedia

Materiały do nauki zdalnej znajdują się w poniższych załącznikach.
 
e-logopedia.pdf,
 
e-logopedia.zip

                           
 
      Opieką logopedyczną w naszym przedszkolu objęte są dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy. Logopeda na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, badań przesiewowych mowy i obserwacji wychowawców kwalifikuje dzieci do zajęć grupowych (2-3 osobowe) i indywidualnych. Dzieci uczestniczą również w zajęciach z zakresu profilaktyki logopedycznej w swoich grupach. Zajęcia logopedyczne odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki.                                                                                      
Celem terapii logopedycznej jest:
  • stymulowanie rozwoju mowy,
  • usprawnianie motoryki narządów mowy, ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych,
  • rozwijanie wrażliwości słuchowej, różnicowania dźwięków, 
  • korygowanie zaburzeń wymowy,
  • rozwijanie słownictwa dziecka,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     RODZICU !                                      
*        Jak najczęściej rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Pozwól mu mówić i słuchać.
*        Zawsze mów poprawnie, nie spieszczaj i nie zdrabniaj słów.
*        Mów do dziecka o tym, co w danym momencie jest ważne.
*        Zawsze cierpliwie odpowiadaj na pytania dziecka.
*        Opowiadaj i czytaj dziecku bajki. Krótkie wierszyki i wyliczanki ucz na pamięć.
*        Podawaj do jedzenia pokarmy wymagające gryzienia (są to naturalne ćwiczenia mięśni odpowiedzialnych za prawidłową wymowę).
*        Zwróć uwagę, czy dziecko nie obgryza paznokci i nie ssie palca (może to doprowadzić do powstania wad zgryzu). Jak najszybciej zrezygnuj ze smoczka i butelki.                                                                            
*        Zwróć uwagę na budowę języka (zbyt duży, za mały, krótkie wędzidełko podjęzykowe), warg, podniebienia i zębów.
*        Koniecznie dbaj o wyleczenie infekcji górnych dróg oddechowych, szczególnie długich katarów i chrypek).
*        Zwróć uwagę, jak dziecko oddycha (powinno przez nos), jak odgryza, żuje i połyka pokarmy.
*        Zwróć uwagę, czy dziecko dobrze słyszy i nie mówi podniesionym głosem lub nie podgłaśnia TV i radia.
 
 
 
 
 
 
ROZWÓJ MOWY DZIECKA                  
 TRZYLATEK
*        Rozumie to, co do niego mówimy  i spełnia proste polecenia.
*        Pytany podaje swoje imię.
*        Próbuje wykonywać codziennie czynności według podanych instrukcji.
*        Wypowiada kilkuwyrazowe zdania, mówi chętnie i dużo.
*        Zadaje pytania, nie zawsze jasno sprecyzowane.
*        Powinien wymawiać prawidłowo: wszystkie samogłoski ( nosowe ą może brzmieć jak- om), spółgłoski: p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, k, ch, j, ł. Głoski sz, ż, cz, dż, oraz s, z, c, dz mogą być wymawiane jako ś, ź, ć, dź, a głoska r jako l.
 
CZTEROLATEK
*        Rozumie i wykonuje nasze polecenia (zawierające wyrażenia przyimkowe na, pod, obok, za itp.)
*        Rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory.
*        Pytany odpowiada, co robi.
*        Odpowiada na pytania (dlaczego?)
*        Potrafi mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, chociaż czasem myli określenia czasu.
*        Jest zaciekawiony poprawnością językową, choć w jego mowie zdarzają się niepoprawne konstrukcje gramatyczne.
*        Zadaje bardzo dużo pytań ( po co?, jakie?, dlaczego?)
*        Stosuje neologizmy dziecięce, gdy nie pamięta lub nie zna nazwy przedmiotu czy zjawiska. Nie należy utrwalać neologizmów i zawsze podawać prawidłową nazwę.
*        Powinien wymawiać: s, z, c, dz (twardo, z zamkniętymi zębami), głoski sz, ż, cz, dż, mogą być wymawiane jako s, z, c, dz, a głoska r jako l.
*        Nie powinniśmy zmuszać dziecka do wymowy głoski r, gdyż aparat mowy nie jest jeszcze na to przygotowany i może dojść do wytworzenia nieprawidłowego dźwięku (np. r – tylnojęzykowe)
 
PIĘCIOLATEK
*        Stosuje wypowiedzi wielozdaniowe, opowiada zdarzenia, opisuje przedmioty i ich zastosowanie, używa różnych przyimków.
*        Uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo-skutkowe.
*        Potrafi wyjaśnić znaczenie słów.
*        Dokonuje autokorekty mowy, znikają nieprawidłowości gramatyczne.
*        Może jeszcze wymawiać r jako l, a sz, ż, cz, dż jako s, z, c, dz ale często pojawia się prawidłowe lub hiperpoprawne brzmienie.
 
SZEŚCIOLATEK
*        Ma opanowane podstawy systemu językowego.
*        Powinien wymawiać prawidłowo wszystkie głoski.
 
 
 
               
 
 
NA CO WARTO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?
 
*        Na każdym etapie rozwoju dziecka uwagę powinien zwrócić sposób wymowy głosek dźwięcznych, np. z (samek – zamek), g (karnek – garnek), w (fota – woda). Świadczy to o zaburzeniu dźwięczności.
*        Niepłynność w mowie, np.: „popopokaż mi oooobrazek”, „maaamaaa wróóóciii”, „kot, kot, kot” może być początkiem jąkania, które wymaga konsultacji psychologicznej i logopedycznej. U dziecka w wieku 2-3 lat może to być objaw niepłynności  rozwojowej (może trwać do 12 miesięcy), która powinna sama ustąpić.
*        Podczas wymowy głosek s,z,c,dz,   sz,ż,cz,dż,   ś,ź,ć,dź dziecko wysuwa język między zęby, układa go niesymetrycznie.
*        Sprawdźmy, czy dziecko dobrze słyszy – jak reaguje na nasze pytania, czy nie mówi zbyt głośno, a może często prosi o zwiększenie siły głosu w magnetofonie lub telewizji?
*        Obserwujmy sposób oddychania dziecka.
*        Przyjrzyjmy się, czy dziecko nie ślini się zbyt mocno – być może utrwaliło nawyk połykania niemowlęcego, język leży wtedy na dole, sprawia wrażenie jakby go było za dużo.
*        Podczas wymowy „r”, głoska brzmi jak w języku francuskim lub niemieckim, dziecko wymawia ją gardłowo.
 
                                                                            Opracowano na podstawie materiałów                
                                                                           „Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków”
 
 
 
 
NAJCZĘSTSZE WADY WYMOWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 
Sygmatyzm: to nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych: syczących (s, z, c, dz), szumiących (sz, ż, cz, dż), ciszących (s, ź, ć, dź). Może on przejawiać się nieprawidłową realizacją jednego, dwóch lub trzech szeregów. Najczęściej nieprawidłowa realizacja dotyczy głosek sz, ż, cz, dż, które wymawiane są jak s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź. Głoski syczące s, z, c, dz mogą być zmiękczane lub zastępowane głoskami szumiącymi.
Wyróżnia się następujące formy nieprawidłowej realizacji głosek dentalizowanych:
Deformację – sygmatyzm właściwy: polega na nieprawidłowej realizacji głosek, której przyczyną jest m. in. nieprawidłowe ułożenie języka. Wyróżnia się tu m. in.:
*        seplenienie międzyzębowe – języka wsuwa się między zęby 
*        seplenienie boczne – język ucieka na bok prawo lub lewostronnie
*        seplenienie wargowe – szczelina powstaje między wargami, a język jest bierny
Substytucję – parasygmatyzm: zastępowanie głoski inną, łatwiejszą, np.:
*        głoski s, z, c, dz zastępowane są głoskami ś, ź, ć, dź
*        głoski dźwięczne zaś mogą być zastępowane ich bezdźwięcznymi odpowiednikami (zamiast z mówi s)
*        głoski zwarto – szczelinowe mogą być zastępowane przez szczelinowe (zamiast piec mówi pies, zamiast cebula – sebula)
*        elizję –opuszczanie głoski, bo tak jest łatwiej (ko zamiast kosz; afa – zamiast szafa)
Rotacyzm (reranie): to nieprawidłowa realizacja głoski r.  
Kappacyzm: to nieprawidłowa realizacja głoski k, k’.
Gammacyzm: to nieprawidłowa realizacja głoski g, g’.
Mowa bezdźwięczna (ubezdźwięczniane): to nieumiejętność realizacji spółgłosek dźwięcznych i zastępowanie ich odpowiednikami bezdźwięcznymi lub realizowanie głosek dźwięcznych jako głoski półdźwięczne.
Głoski dźwięczne i ich bezdźwięczne odpowiedniki:
 b - p     b’ - p’    d - t     g - k       g’ - k’   dz - c     dż - cz       dź - ć      w - f       w’ - f’                
 z - s   ż - sz     ź - ś
Nosowanie (rynolalia): to zaburzenie artykulacji oraz zaburzenie barwy głosu następstwie wadliwego rezonansu nosowego, mówienie z nieprawidłowym poszumem nosowym.
Jąkanie : czyli zaburzenie płynności mowy, które może być spowodowane występowaniem skurczów mięśni biorących udział w mowie, zaburzeniami czynności oddechowych, urazem psychicznym, nieprawidłowościami w układzie nerwowym, bądź problemami z koordynacją ruchową aparatów oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego..

Zapraszamy do kontaktu

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 112