Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój.

Pomocą psychologiczno – pedagogiczną w ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w  naszym przedszkolu objęte są dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe. Terapeuta pedagogiczny na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, diagnozy wstępnej i obserwacji wychowawców kwalifikuje dzieci do zajęć grupowych (2-5 osobowe) i indywidualnych. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne odbywają się w środy i czwartki.
Cele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
-  Wzmacnianie poczucia wartości oraz wiary we własne możliwości;
-  Usprawnianie w sferze słuchowo-językowej;
-  Usprawnianie w sferze wzrokowej;
-  Usprawnianie w sferze ruchowej;
-  Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki:
-  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
-  Rozwój słownictwa oraz kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem;
-  Wspomaganie rozwoju w zakresie umiejętności matematycznych;
-  Usprawnianie w zakresie orientacji;
-  Usprawnianie w zakresie lateralizacji;
-  Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywania zadania;
-  Stosowanie ćwiczeń wyciszających i relaksacyjnych;
-  Kształtowanie ogólnej gotowości szkolnej dziecka;
-  Współpraca nauczyciela z rodzicami.
 
By działania podejmowane w ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych przynosiły oczekiwane efekty niezwykle ważna i ceniona jest kontynuacja działań terapeutycznych oraz przestrzeganie ustalonych zasad przez Rodziców w domu w czasie pracy z dzieckiem.
 
 
 
                                                                      
 

Zapraszamy do kontaktu