1,2,3 Bezpieczny w Jarzębince jesteś Ty!

1,2,3 Bezpieczny w Jarzębince jesteś Ty!


W roku szkolnym 2018/2019  nasze przedszkole rozpoczęło realizację autorskiego programu "1,2,3 Bezpeczny w Jarzębince jesteś Ty!". Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci, kształtowanie świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na co dzień wokół dziecka, pobudzenie czujności oraz rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się dzieci w momentach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest naszym priorytetem. 


Podczas realizacji programu do zadań przedszkola należy:

- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo;
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych;
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych;
- poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny;

Cele szczegółowe programu to:

- poznanie najbliższego środowiska
- wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
- doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo – słuchowego i wyobraźni przestrzenno – czasowej , sprawności psycho – motorycznej, uwagi, przewidywania następstw i skutków swoich działań
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności posługiwania się nimi
- kształtowanie pojęcia „obcy” , uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych
- przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
- poznanie podstawowych zasad zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa ( pożaru, wypadku drogowego, choroby itp.)
- rozwijanie sprawności fizycznej
- wdrażanie do zdrowego trybu życia
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

Treści zawarte w programie „ Bezpieczny przedszkolak” całkowicie korelują z treściami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
Realizacja programu przewidziana jest na okres trzech lat. Ma on na celu przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności mających uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwem i przygotowanie do rozważnego i mądrego udziału w dorosłym życiu.I część programu - rok szkolny 2018/2019r.

W ramach programu dzieci wzięły udział w zajęciach cyklicznych prowadzonych przez Straż Miejską oraz przez wychowawców grup. Realizowane były takie tematy jak "Bezpieczna droga", "Bezpieczny w przedszkolu" czy "Bezpieczny w domu". Miały także okazję spotkać się z policjantem oraz pracownikami Służby Więziennej. W maju przedszkolaki wzięły udział w "Dniu Bezpieczeństwa" podczas którego utrwalały poprzez zabawę swoją wiedzę  związaną z bezpieczeństwem.