Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy


Przedszkole nr 2 Jarzębinka

63-400 Ostrów Wielkopolski

ul. Staroprzygodzka 52

telefon: 62 738 25 20

email: przedszkole2ostrow@wp.pl

Roczny plan pracy

Przedszkola nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim

na rok szkolny 2023/2024

Zawartość planu rocznego na rok szkolny 2023/2024

Spis treści

Wstęp

Podstawa prawna

1. Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2023/2024

2. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

2.1. Zadania wynikające z wniosków z diagnozy pracy przedszkola

2.2. Zadania wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

2.3 Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

3. Realizacja zadań wynikających z działalności statutowej przedszkola

3.1 Udział dzieci i nauczycieli w konkursach

3.2 Organizacja imprez i uroczystości

3.3 Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Wstęp

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:

 • kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2023/2024

 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny 2022/2023

 • diagnozę potrzeb i zainteresowań

 • oczekiwania rodziców względem przedszkola

 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego

 • treści podstawy programowej oraz statutu przedszkola.

Podstawa prawna

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2023/2024

 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Przedszkola nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe

 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 5. Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 6. Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

 7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 8. Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…)

 9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 10. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

 11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 12. Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

 13. Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

1. Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Wnioski wynikające z diagnozy pracy przedszkola

Wnioski wynikające z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola

Kierunki polityki oświatowej państwa

na rok szkolny 2023/2024

(w zakresie dotyczącym przedszkoli):

1. Diagnozowanie stopnia realizacji podstaw programowych

2. Diagnozowanie potrzeb dzieci ich rodziców i nauczycieli w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i fizycznego

3. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli

4. Diagnoza dzieci- bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji- analiza

1. Nadal istnieje potrzeba wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym kompetencji cyfrowych.

2. Zintensyfikować pracę z dzieckiem zdolnym.

3. Uatrakcyjnić zajęcia z zastosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

4. Systematycznie i starannie prowadzić dokumentację (wpisy tematów).

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci

 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

 4. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 5. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 6. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

2. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

2.1. Zadania wynikające z wniosków z diagnozy pracy przedszkola

L.p.

Wniosek z diagnozy pracy przedszkola

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie wspomagania wychowawczej roli rodziny przez przedszkole

Wywiady, rozmowy kierowane, ankieta

IX-X

Dyrektor specjaliści wychowawcy

2.

Diagnoza zapotrzebowania na treści profilaktyczne i wychowawcze

Kwestionariusz wywiadu z rodzicem, nauczycielem

Wnioski z pracy specjalistów

Wnioski wychowawców oddziałów

IX-X

Pedagog, psycholog, pedagog specjalny

3.

Diagnoza potrzeb dzieci w zakresie wsparcia psychicznego

Obserwacje w poszczególnych oddziałach przeprowadzone przez psychologa i/lub pedagoga, pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka wytypowanego do pomocy

IX-X

Specjaliści, wychowawcy oddziałów

4.

Współpraca z rodzicami w rozwiazywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

Rozmowy kierowane, wywiady,

Pytania kluczowe- czy dotychczasowe zasady i formy współpracy z rodzicami są efektywne w pozyskiwaniu rodziców do współpracy

Styczeń- luty

Specjaliści wychowawcy oddziałów

5.

Diagnozowanie potrzeb dzieci ich rodziców i nauczycieli w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego

Obserwacje, katalog zgłoszonych problemów, wywiady

Przez cały rok szkolny

Wice Dyrektor

6.

Stan techniczny sprzętu komputerowego przeznaczonego dla nauczycieli, kompatybilność oprogramowania, sprawność Internetu

Przegląd, protokół kontroli

Pytanie kluczowe- jaki jest stan przygotowania przedszkola do sprawnego wykorzystana TIK?

IX-X

Dyrektor

Wice Dyrektor

7.

Diagnoza kompetencji nauczycieli w zakresie posługiwania się technologiami IT niezbędnymi do efektywnego prowadzenia zajęć

Kwestionariusz wywiadu, obserwacja zajęć, rozmowa kierowana

Listopad- marzec

Dyrektor

Wice Dyrektor

8.

Współpraca pedagoga specjalnego z innymi podmiotami na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (poradnie psychologiczno- pedagogiczne, placówki doskonalenia zawodowego, organizacje pozarządowe, asystent rodziny, pomoc nauczyciela, kurator sądowy, pracownik socjalny itp.).

Wywiad ankieta

Pytanie kluczowe- w jakim stopniu współpraca pedagoga specjalnego z innymi podmiotami zwiększa jakość udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej?

Styczeń- luty

Maj- czerwiec

Dyrektor

Wice Dyrektor

2.2. Zadania wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

Wniosek z nadzoru:

Dalsze doskonalenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolu przez nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli grup

Zadania do realizacji

Termin

1.

Nadal istnieje potrzeba wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym kompetencji cyfrowych:

Zorganizować szkolenie z zakresu obsługi tablicy multimedialnej oraz photona.

2.

Zintensyfikować pracę z dzieckiem zdolnym.

Rozpoznawanie zainteresowań, potrzeb i możliwości dzieci. Wyławianie dzieci zdolnych i objecie ich działaniami wspierającymi w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w grupie.

Angażowanie dzieci zdolnych do udziału w konkursach, występach i kołach zainteresowań wewnątrzprzedszkolnych i pozaprzedszkolnych.

Pedagogizacja rodziców poprzez rozmowy oraz udzielanie wskazówek w jaki sposób i gdzie mogą rozwijać zainteresowania swoich dzieci.

3.

Uatrakcyjnić zajęcia z zastosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Zastosowanie dywanu magicznego, tablicy multimedialnej, photona, bee-bot, podczas zajęć

4.

Systematycznie i starannie prowadzić dokumentację (wpisy tematów).

Przeprowadzenie rozmowy na Zespole Wychowawczym dotyczącej prowadzenia dokumentacji (wpisy tematów). Zwrócenie uwagi na poprawienie błędów według jednego obowiązującego schematu w placówce.

2.3 Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Europa

1

Obchody „Europejskiego Dnia Języków Obcych” we współpracy z nauczycielem języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej /lektora szkoły językowej

26 wrzesień

Koordynator: nauczyciel

Paulina Wierzyk

2

Realizacja tematyki tygodniowej: Co powinienem wiedzieć o Polsce? Polska – moja ojczyzna . Poznanie cech charakterystycznych dla wybranych krajów europejskich tj. flaga państwa, położenie na mapie, najważniejsze święta narodowe, język, zwyczaje, potrawy narodowe itp. Unia Europejska: poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw krajów, które należą do UE.

Wrzesień/

maj

Nauczyciele grup

3

Wykorzystanie do pracy z dziećmi zasobów multimedialnych na temat Europy zamieszczonych na stronie https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

4

Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy. Wyjście do biblioteki w celu wypożyczenia w/w publikacji.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

5

Obchody „Międzynarodowego Dnia Tańca” w przedszkolu, ustanowionego przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI-UNESCO) - zapoznanie z tańcami europejskimi oraz polskimi tańcami narodowymi z wykorzystaniem filmów edukacyjnych/prezentacji lub podczas spotkania z instruktorem tańca

29 kwiecień

Żaneta Mielcarek

6

"Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich. Wykorzystanie przez nauczycieli bajek opublikowanych na blogu: „Z bajką przez świat” https://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/p/bajka-europejska_30.html lub publikacji książkowych.

W ciągu roku szkolnego

Marta Wojciechowska

Polska

1

Udział w akcji społecznej: „Narodowe czytanie 2023”, propagującej znajomość literatury narodowej,

Adaptacja dzieła E. Orzeszkowej: „Nad Niemnem” do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym przez nauczycieli lub z wykorzystaniem scenariusza A. Konefał

Wrzesień

Nauczyciele grupy Poziomki , Borówki, Żurawinki,

2

Realizacja tematyki tygodniowej: "Polska moja ojczyzna"

Listopad/

Maj

Nauczyciele grup

3

Uroczysta akademia w ramach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - wspólne śpiewanie hymnu narodowego. Udział w akcji MEiN: "Szkoła do hymnu"

Listopad

Nauczyciele grup

4

Zapoznanie dzieci z wybranymi symbolami związanymi z regionami Polski ukrytymi w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. „Wars i Sawa”, „Bazyliszek”, „O warszawskiej syrence”, „Smok wawelski”

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

5

„Warszawa – stolica Polski”: zapoznanie z obecną stolicą Polski i stolicami historycznymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, publikacji książkowych.

Listopad/

Maj

Nauczyciele grup

6

Udział w akcji : "Serce za odwagę" Fundacji Pamięci Narodów – wykonanie kartek świątecznych dla weteranów II wojny światowej

Wg harmonogramu akcji

Żaneta Mielcarek

Elżbieta Martyna

7

Obchody „Dnia flagi” . Utrwalenie polskich symboli narodowych, kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych.

Maj

Koordynator:

Julia Kardas

Margeritta Jasińska

8

Wykorzystanie książek i publikacji do rozwijania u dzieci poczucia tożsamości narodowej – stworzenie przez nauczycieli bibliografii we współpracy z Biblioteką.

Cały rok szkolny

Koordynator:

Iwona schubert

Spodziewane efekty:

 • rozwijanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej

 • poznanie życia ludności w krajach Europy,

 • kształtowanie poczucia przynależności do Europy

 • budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi

 • zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny

1

Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami.

Wrzesień

Wychowawcy grup

2

Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i wzajemnymi potrzebami w zakresie współpracy.

Wrzesień

Wychowawcy grup

3

Poznanie opinii rodziców na temat przedszkola i potrzeb w zakresie współpracy oraz możliwości wsparcia przedszkola ze strony rodziców (ankieta/ wywiad)

Wrzesień/

październik

Zespół wychowawczy

4

Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy grup

5

Opracowanie gazetek ściennych/cyfrowych dla rodziców dotyczących wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu/ tworzenie folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci.

Wrzesień-czerwiec

Koordynator:

Małgorzata Mielcarek

Nauczyciele specjaliści

6

Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola: pomoc w organizacji kącików tematycznych, organizację uroczystości, konsultacje w sprawie wyboru tematyki warsztatów dla rodziców, umożliwienie rodzicom wyrażenia opinii w sprawach organizacyjnych np. poprzez ankiety

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7

Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe)

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

8

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym lub pedagogiem specjalnym.

W razie potrzeb

Nauczyciel odpowiedzialny:

Małgorzata Mielcarek

9

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

10

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce).

Cały rok szkolny

Wychowawcy grup

11

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych w ramach tzw. „godziny dostępności”.

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

12

Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w przedszkolu i w plenerze.

Planowane spotkania:

Zajęcia otwarte w każdej z grup.

Festyn Rodzinny; oraz inne wynikające z organizacji pracy przedszkola.

Cały rok szkolny

Wszyscy pracownicy przedszkola

13

Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców w każdej grupie:

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

14

Wspólne organizowanie nauczycieli wraz z rodzicami uroczystości i imprez zaplanowanych w "Harmonogramie świąt i uroczystości".

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

15

Udział w akcji: "Dzieci uczą rodziców" https://edu.crl.org.pl/ mającej na celu wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem zajęć opracowanych przez organizatorów

wrzesień-maj

Anna Marciak- Dzięcioł

Kształtowanie u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra

1

Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli.

Wrzesień

Nauczyciele grup

2

Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną dzieci

Wrzesień

Nauczyciele grup

3

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator Skype/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4

Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

6

"Przedszkolni Wolontariusze" - promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. "Góra grosza”, "Szlachetna paczka" zbiórka na rzecz Schroniska dla zwierząt, i inne. Zapoznanie dzieci z pracą wolontariuszy – zorganizowanie spotkania z osobami działającymi na rzecz środowiska lokalnego/alternatywa on-line.

Cały rok szkolny

Koordynator:

Żaneta Mielcarek

7

Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności

grudzień

Koordynator:

8

Udział w akcji MEiN: "Razem na święta" zachęcającej dzieci do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

grudzień

Elżbieta Martyna Żaneta Mielcarek

9

Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska - niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich. Dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie.

Październik/

Maj

Marta Szymczak

Małgorzata Mielcarek

10

Zbiórka nakrętek/makulatury i przekazanie na wybrany cel dobroczynny.

Cały rok szkolny

Koordynator:

11

Obchody wybranych świąt z "Harmonogramu świąt nietypowych" nawiązujących do wartości dobra w życiu człowieka np.:

Dzień niezapominajki

Dzień przyjaciela

Wg. harmonogramu

Nauczyciele wszystkich grup

12

Przeprowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w grupie dzieci starszych.

W ciągu roku szkolnego

Trener TUS

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i ich wspieranie

Potrzeba bezpieczeństwa

1

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

Nauczyciele/

pracownicy obsługi wszystkich grup

Dyrektor

2

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Nauczyciele wszystkich grup

Dyrektor

3

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków .Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Nauczyciele wszystkich grup

4

Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej.

wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

6

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

7

Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej

wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

8

Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

9

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru z wykorzystaniem węża spacerowego i kamizelek odblaskowych. Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

10

Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego, na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

11

Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

Wybrany miesiąc

Nauczyciele wszystkich grup

12

Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym

Wybrany miesiąc

Koordynator:

Małgorzata Mielcarek

13

Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: "Dnia praw dziecka" w przedszkolu

listopad

Nauczyciele wszystkich grup

14

Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje: poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata – zachowanie dzieci podczas burzy

Styczeń/luty

Nauczyciele wszystkich grup

Potrzeba poznawcza

1

Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno - wychowawczej

Cały rok szkolny

Narada podsumowująca rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

2

Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

3

Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci w poznawczej sferze rozwoju.

Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju. Formułowanie wniosków z diagnozy i wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

4

Rozwijanie dziecięcych zainteresowań poprzez organizację dni tematycznych w przedszkolu, zapraszanie hobbystów, przedstawicieli różnych zawodów oraz organizację wyjść i wycieczek

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

5

Przygotowanie w salach kącików zainteresowań m.in.: przyrodniczego, plastycznego, muzycznego, innych i zaangażowanie w ich organizację rodziców dzieci.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

6

Organizacja kącików do zabaw tematycznych oraz tematycznych wystaw książek podczas realizacji tematów kompleksowych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Potrzeba kontaktu emocjonalnego i społecznego / potrzeba przynależności

1

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu.

Wrzesień/ Październik

Żaneta Mielcarek

2

Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

Wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

3

Przeprowadzenie warsztatów na temat emocji przez psychologa w każdej grupie wiekowej na temat relacji w grupie przedszkolnej

Wg planu pracy psychologa

Psycholog

4

Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym/z wykorzystaniem metody KLANZA

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Rozpoznawanie emocji – zajęcia przeprowadzone przez pedagoga specjalnego/psychologa

Wg planu pracy specjalistów

psycholog/pedagog specjalny

6

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne z pedagogiem specjalnym/psychologiem.

Wg planu pracy specjalistów

psycholog/pedagog specjalny

Potrzeba akceptacji i uznania, kształtowania poczucia własnej wartości

1

Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Psycholog

2

Nauczanie rówieśnicze – umożliwienie dzieciom przeprowadzenia zajęć lub zabaw, podczas których mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, pasji, wiedzy z wybranej przez nie dziedziny

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

3

Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

4

Nauka rozwiązywania konfliktów przez dzieci – warsztaty psychologiczne

W ciągu roku szkolnego

Psycholog

5

Pełnienie przez dzieci dyżurów – ustalenie wspólnie z dziećmi zasad wyboru dyżurnych oraz sposobu realizacji zadań dyżurnego

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

6

Czytanie dzieciom książek o przyjaźni i budowaniu relacji społecznych np. „Edzio i przyjaciele”Astrid Desbordes, „Przestańcie się kłócić” Pellissier Caroline , Aladjidi Virginie, „Mogę grać z wami?” Willems Mo, „Oskar i rzeczy” Kivirahk Andrus , „Jesteś moim przyjacielem”/”Przyjaciele na zawsze” Engler Michael

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Nauczyciele specjaliści

Spodziewane efekty:

 • budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

 • kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola

 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

 • poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka

 • podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

 • zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

 • inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola

 • lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych

 • rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.

 • nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .

 • wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych;

 • rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, pozytywnego patrzenia na siebie,

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowanie sądów i wypowiadanie się na forum grupy

 • nabywanie poczucia pewności siebie

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

Zadania

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Wymiana doświadczeń z dyrektorami i nauczycielami, którzy już pracowali z dziećmi cudzoziemskimi – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji i materiałów (MEiN, kurator oświaty, organizacje pozarządowe, wydawnictwa, itp.)

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

2

Optymalizacja form komunikacji z dzieckiem i rodzicem przybyłym z zagranicy, w razie potrzeby rozszerzenie o formy komunikacji alternatywnej

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

3

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego dla dzieci cudzoziemskich, przy wspierającym udziale specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej lub placówki doskonalenia nauczycieli.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Nauczyciele specjaliści

4

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci w formie porad/konsultacji/warsztatów (zgodnie z potrzebami)

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Nauczyciele specjaliści

5

„Dzień ukraiński w przedszkolu” – organizacja w grupach do których uczęszczają dzieci z Ukrainy zajęć na temat kultury ukraińskiej. Zaproszenie do organizacji dnia rodziców dzieci.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Spodziewane efekty:

 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci z doświadczeniem migracyjnym

 • uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Podział zadań związanych z diagnozowaniem dzieci: obserwacje „przesiewowe” – nauczyciele, pogłębione – specjaliści wg zasady:

- logopeda: mowa/mutyzm wybiórczy/dzieci obcojęzyczne

- pedagog specjalny: objawy niedostosowania społecznego/dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

- terapeuta pedagogiczny: zaburzenia percepcji wzrokowej/słuchowej

- psycholog: obszar emocjonalny rozwoju dziecka

Cały rok szkolny

Dyrektor

Nauczyciele

Nauczyciele specjaliści

2

Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego

wrzesień-październik

Nauczyciele grup

3

Badanie rozwoju mowy przez logopedę.

Badania psychologiczne/badania prowadzone przez pedagoga specjalnego/terapeutę pedagogicznego/psychologa w ramach „diagnozy pogłębionej”

Listopad/kwiecień/

czerwiec

Psycholog

Terapeuta pedagogiczny

Pedagog specjalny

4

Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej oraz końcowej – określenie mocnych i słabych stron grupy

Październik/

Maj

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalistami

5

Współpraca nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu – ustalenie zasad i harmonogramu współpracy

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalistami

6

Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków. Organizacja konsultacji dla rodziców w formie porad indywidualnych/warsztatów/konsultacji

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7

Zachęcenie rodziców do udziału w projekcie edukacyjnym "Zostań znajomym swojego dziecka", którego ideą jest uczestniczenia rodziców/opiekunów w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności.

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/zostan-znajomym-swojego-dziecka.html

Wg harmonogramu projektu

Koordynator:

Magdalena Kulas

8

Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem

listopad-czerwiec

Nauczyciele grup

Nauczyciele specjaliści

9

Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Nauczyciele specjaliści

10

Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- planowanie pracy,

- prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

- organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

- podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu zespołu

Zespołu ds. ppp

11

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich formach wskazanych w rozporządzeniu ws. ppp tj:

 • bieżąca praca z dzieckiem

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia

 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęć o charakterze terapeutycznym;

 • zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (w razie potrzeby)

 • porady i konsultacje

Cały rok szkolny

Dyrektor

Nauczyciele grup

Nauczyciele specjaliści

12

Doskonalenie wewnętrznych procedur i narzędzi do organizowania, udzielania i dokumentowania udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

Cały rok szkolny

Dyrektor

Nauczyciele grup

Nauczyciele specjaliści

13

Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole

Do 30.04.2024

Nauczyciele zerówek

Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz wsparcia rodziny

1

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. Opracowywanie informacji na temat dzieci przez nauczycieli na potrzeby opracowywanych przez poradnię opinii/orzeczeń

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

2

Współpraca z instytucjami szkoleniowymi/metodykami – przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli podnoszących ich kompetencje w zakresie współpracy z rodzicami/zasad udzielania wsparcia rodzinie/reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz przeprowadzanie warsztatów dla rodziców

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

3

Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Ostrowie Wielkopolskim - współpraca z policją w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, włączenie się policji w działalność profilaktyczną przedszkola

W razie potrzeb

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim - współpraca z asystentami rodziny, pomoc uprawnionym rodzicom w uzyskaniu dofinansowania dożywiania w przedszkolu i innych form pomocy

W razie potrzeb

Dyrektor

Nauczyciele grup

5

Lokalne fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz wsparcia rodziny:

Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski.

Stowarzyszenie Szukamy I Ratujemy.

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna, Ostrów Wielkopolski.

Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"

Ostrowskie Centrum Terapii, i inne znajdujące się na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W razie potrzeb

Dyrektor

Nauczyciele grup

6

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie – współpraca z centrum i opiekunami dzieci w przypadku uczęszczania do przedszkola dzieci objętych pieczą zastępczą

W razie potrzeb

Dyrektor

Pedagog specjalny

7

Praca nauczycieli/nauczycieli specjalistów w zespole ds. „Niebieskie Karta

W razie potrzeb

Wicedyrektor

8

Sąd – wnioskowanie o wgląd w sytuację rodziny w przypadku podejrzenia, że dobro dziecka jest zagrożone lub już naruszone

W razie potrzeb

Dyrektor

Pedagog specjalny

Spodziewane efekty:

 • uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców

 • optymalizacja działań podejmowanych w przedszkolu w zakresie wsparcia rodziny

 • rozszerzenie zakresu i form współpracy z instytucjami zewnętrznymi

 • podniesienie jakości wsparcia udzielanego rodzinom przedszkolaków

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej.

1

Codzienna aktywność ruchowa przedszkolaków w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym codzienna (w miarę możliwości) organizacja zajęć na świeżym powietrzu w każdej grupie wiekowej.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

2

Wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych metod pobudzających dzieci do aktywności fizycznej tj. opowieść ruchowa, gimnastyka twórcza R. Labana, K. Orfa, gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów oraz ruchu rozwijającego W. Sherborne

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

3

Organizowanie zabaw rytmicznych przy muzyce i piosenkach/zabaw tanecznych/zumba/aerobik

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

4

Informacje dla rodziców nt. znaczenia aktywności ruchowej u dzieci na gazetce „Nowinki z Jarzębinki”, stronie Internetowej przedszkola.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

5

Udział w akcji społecznej „Narodowy Dzień Sportu 2023” we współpracy z koszykarzami.

17 wrzesień

Marta Szymczak

Katarzyna Przywarciak

Anna Malińska

6

Udział w akcji: „Sprintem do Maratonu” organizowanej przez wydawnictwo: „Bliżej Przedszkola”, mającej na celu promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu

Maj

Katarzyna Przywarciak

Ania Malińska

7

Spotkania z trenerami różnych dyscyplin/ wycieczki do różnych obiektów sportowych tj. stadion/basen pływacki/hala sportowa

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele:

8

„Dzień pustej klasy” - udział przedszkolaków w międzynarodowym święcie edukacji na świeżym powietrzu.

Czerwiec

Nauczyciele grup

9

Zorganizowanie: „Olimpiady przedszkolaków”

Maj

Koordynatorzy:

Małgorzata Mielcarek

Martyna Jabkiewicz

10

Udział w akcji Misiowej Mamy: „Spacerujemy - zdrowia nie marnujemy!” - zachęcanie rodziców do cyklicznego spacerowania z dziećmi

W ciągu roku szkolnego

Żaneta Mielcarek

11

Wzbogacenie bazy przedszkola w przybory sportowe.

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

Spodziewane efekty: chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz w ćwiczeniach gimnastycznych;

 • zachęcenie dzieci do udziału w spacerach, wycieczkach

 • poznanie przez dzieci różnorodnych form aktywnego wypoczynku

 • poznanie przez dzieci zasad rywalizacji sportowej

 • nabycie przez dzieci umiejętności współpracy w zespole podczas aktywności ruchowej

 • doskonalenie umiejętność pokonywania przez dzieci własnych słabości

 • ukształtowanie umiejętność rozładowywania napięć i emocji poprzez aktywność fizyczną

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie rozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

wrzesień

Lider WDN

2

Udział w ogólnopolskim projekcie p. Anny Świć: „Uczymy Dzieci Programować”

Wg harmonogramu programu

Julia Kardas

3

Bezpieczne korzystanie z internetu„Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

luty

Koordynator :

Marta Szymczak

Małgorzata Mielcarek

4

Udział w projekcie: "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – wykonywanie zadań z poszczególnych modułów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych/warsztat literackie on-line/sprawozdawczość na stronie www.mac.pl/malymis

Wg harmonogramu projektu

Żaneta Mielcarek

5

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania, gier edukacyjnych, robota Photon.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

6

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

 • nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,

 • korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, Skype),

 • wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty,

 • tworzenie poczty grupowej.

W razie potrzeb

Dyrektor

7

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych" m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom

Cały rok szkolny

Dyrektor

Nauczyciele

Spodziewane efekty:

 • wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z internetu/gier komputerowych

 • zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu

 • optymalizacja wypracowanego w przedszkolu systemu nauczania na odległość

3. Realizacja zadań wynikających z działalności statutowej przedszkola

3.1 Udział dzieci i nauczycieli w konkursach

Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych.

Korzystanie z bazy konkursów na stronach:

https://blizejprzedszkola.pl/konkursy

https://konkursydladzieci.eu/

Organizacja konkursu przez przedszkole

Tytuł

Termin

Osoby odpowiedzialne

Przegląd Mody pt.: „Jarzębinka w epoce Romantyzmu”

listopad

Marta Szymczak

Wielkanocny zajączek”

marzec

Żaneta Mielcarek

3.

Jarzębinka i Recyklinka- ekoprzyjaciele”

kwiecień

Żaneta Mielcarek

Malwina Kurzac

3.2 Organizacja imprez i uroczystości

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

1.

Dzień Przedszkolaka

Wrzesień

2.

Dzień Niepodległości

Listopad

3.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Listopad

4.

Mikołajki

Grudzień

5.

Wigilia w przedszkolu

Grudzień

6.

Bal karnawałowy

Styczeń

7.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Styczeń

8.

Powitanie wiosny

Marzec

9.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Kwiecień

10.

Światowy Dzień Ziemi

Kwiecień

11.

Festyn Rodzinny

Czerwiec

12.

Pożegnanie Starszaków

Czerwiec

3.3 Współpraca ze środowiskiem lokalnym

L.p

Instytucje

1.

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – rodzicami przedszkolaków (doradztwo zawodowe)

2.

Przedszkole na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

3.

Szkoła Podstawowa na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

4.

Szkoła Muzyczna

5.

Szkoły średnie

6.

Biblioteka dla dzieci

7.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

8.

Nadleśnictwo

9.

Policja

10.

Straż pożarna

11.

Ratownicy medyczni

12.

Straż miejska

13.

Miejski Dom Kultury

14.

Lokalne firmy

15.

Lokalne media – promocja przedszkola

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola nr 2 Jarzębinka zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2023/2024 z dnia 14 września 2023 r.


Zapraszamy do kontaktu