Rekrutacja

Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 3209/VIII/2023 PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski na rok szkolny 2023/2024; oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
zarządza, co następuje:
§ 1.1.
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski na rok szkolny 2023/2024; oraz podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 1 określa: 1) dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – załącznik nr 1; 2) dla klas I szkół podstawowych – załącznik nr 2.
§ 2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa:
1. na I etapie postępowania rekrutacyjnego: art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;
2. na II etapie postępowania rekrutacyjnego: uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXXII/380/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji oraz Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta
Beata Klimek
zał 1 - Przedszkola.pdf
zał 2 - Szkoły.pdf


Zapraszamy do kontaktu