Rekrutacja

Rekrutacja

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022
Szanowni Państwo!
Od 1 marca do 31 marca 2021 r. odbędzie się (elektroniczny) nabór do przedszkoli, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe wspólnie z rodzicami / rodzicem samotnie wychowującym / prawnym opiekunem
w Ostrowie Wielkopolskim. Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na pozostałe miejsca.
(szczegółowy harmonogram naboru w załączeniu)

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępny będzie od 1 marca 2021 r. na stronie https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

Informujemy równocześnie, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do publicznych przedszkoli, należy dostarczyć do przedszkola w terminie do 28 lutego 2021 r.
(deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w załączeniu).

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  (troje i więcej dzieci w rodzinie - wymagane oświadczenie o wielodzietności)
 2. niepełnosprawność kandydata;
  (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
Każde z powyższych kryteriów ma taką samą wartość punktów wynoszącą 1000.
Dodatkowo obowiązują wyszczególnione poniżej kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dnia 30 stycznia 2019 r.
 
 1. dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 50 punktów
  (wymagane oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym)
 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola pierwszego wyboru – 30 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)
 3. dziecko dotychczas uczęszczające do żłobka – 20 punktów;
  (wymagane zaświadczenie ze żłobka o dotychczasowym uczęszczaniu dziecka)
 4. zgłoszenie po raz pierwszy do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci  – 15 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)
 5. miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się najbliżej przedszkola pierwszego wyboru – 10 punktów,
 6. szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniające konieczność jego przyjęcia do przedszkola – 5 punktów;
  (oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym, mającym wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniającym konieczność jego przyjęcia do przedszkola)
W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia (do pobrania poniżej). Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

W trakcie wypełniania wniosku, prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.


Informujemy również, że prowadzony jest nabór do nowego Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek zlokalizowanego przy al. Słowackiego 33. Nabór do przedszkola odbywa się tradycyjnie, z pominięciem rekrutacji elektronicznej. Celem zapisania dziecka do Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek prosimy udać się bezpośrednio do placówki.

2-deklaracjia o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.pdf
5_przedszkole_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata.pdf
6-oświadczenie o samotnym wychowywaniu.pdf
haromogram przyjęć do ostrowkich przedszkoli - do realizacji 2021.pdf
Potwierdzenie woli zapisu dziecka (6).pdf
załącznik nr 1.pdf
załącznik nr 2 (1).pdf

 

Zapraszamy do kontaktu

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 112