Rekrutacja

Rekrutacja

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że informacje o zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola
można sprawdzić bezpośrednio na  stronie:

wybierając zakładkę „Mój wniosek”.
Informujemy również, że w sekcji „Dokumenty do pobrania” znajduje się
dokument potwierdzający wolę zapisu dziecka do przedszkola.
Prosimy o wypełnienie tego dokumentu, podpisanie i dostarczenie drogą elektroniczną
do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie do 16 kwietnia br.
Brak skutecznego dostarczenia dokumentu do przedszkola,
jest równoznaczne z rezygnacją z zapisu.

 
Szanowni Państwo,
informujemy, że w oddziale „0”
w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Królowej Jadwigi,
są wolne miejsca dla dzieci 5 i 6 letnich
w przyszłym roku szkolnym 2020/2021.


Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Państwo!

Od 15 do 24 maja 2020 r. odbędzie się nabór uzupełniający do przedszkoli oraz oddziałów "0" prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, wymienionych poniżej. Informujemy równocześnie, że warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej będzie wypełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek dostępny będzie od dnia 15 maja 2020 r. od godz. 10:00.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do placówek:

 • Przedszkole nr 1
 • Przedszkole nr 2
 • Przedszkole nr 3
 • Przedszkole nr 6
 • Przedszkole nr 7
 • Przedszkole nr 8
 • Przedszkole nr 10
 • Przedszkole nr 11
 • Przedszkole nr 12
 • Przedszkole nr 1
 • Oddział "0" dla 5 i 6 latków w Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Królowej Jadwigi

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktówuzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1148 z późn. zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  (troje i więcej dzieci w rodzinie - wymagane oświadczenie o wielodzietności)
 2. niepełnosprawność kandydata;
  (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica)
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Każde z powyższych kryteriów ma taką samą wartość punktów wynoszącą 1000.
Dodatkowo obowiązują wyszczególnione poniżej kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dnia 30 stycznia 2019 r.
 

 1. dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 50 punktów
  (wymagane oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym)
 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola pierwszego wyboru – 30 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)
 3. dziecko dotychczas uczęszczające do żłobka – 20 punktów;
  (wymagane zaświadczenie ze żłobka o dotychczasowym uczęszczaniu dziecka)
 4. zgłoszenie po raz pierwszy do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci  – 15 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)
 5. miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się najbliżej przedszkola pierwszego wyboru – 10 punktów,
 6. szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniające konieczność jego przyjęcia do przedszkola – 5 punktów;
  (oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym, mającym wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniającym konieczność jego przyjęcia do przedszkola)

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia (do pobrania poniżej). Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

W trakcie wypełniania wniosku, prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do placówki - pierwszego wyboru.


Informujemy również, że prowadzony jest nabór do nowego Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek zlokalizowanego przy al. Słowackiego 33. Nabór do przedszkola odbywa się tradycyjnie, z pominięciem rekrutacji elektronicznej. W celu zapisania dziecka do Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek prosimy skontaktować się bezpośrednio z placówką.

 

Zapraszamy do kontaktu

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 112