Regulaminy

Regulaminy

Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

 • § 16 ust. 3 Statutu Przedszkola nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców dzieci w Przedszkolu.

 2. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną oraz organizacjami działającymi w szkole, a w szczególności z organizacjami harcerskimi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej przedszkola

§ 3

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek przedszkola.

 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają wychowankowie w trakcie realizacji przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 1. wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

 2. termin zebrania rodziców w oddziałach ustala dyrektor;

 3. podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców dzieci danego oddziału;

 4. w wyborach do rad oddziałowych, jedno dziecko może reprezentować tylko jeden rodzic;

 5. wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym;

 6. wybory do rady oddziałowej przeprowadza wychowawca oddziału;

 7. zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:

  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

  2. przeprowadzenie głosowania,

  3. policzenie i podanie wyników głosowania;

 8. zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie;

 9. kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie;

 10. wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech;

 11. w głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego dziecka;

 12. za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów;

 13. w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania;

 14. z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje Dyrektorowi;

 15. wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skarbnika.

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 2. Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela z oddziałowej rady rodziców z danego oddziału.

 3. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

 4. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.

 5. Zadania wychowawcy klasy podczas wyborów do Rady Rodziców:

  1. powołanie komisji skrutacyjnej;

  2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur;

  3. nadzorowanie przebiegu głosowania.

7. Zadania komisji skrutacyjnej:

   1. przygotowanie kart do głosowania;

   2. przeprowadzenie głosowania;

   3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 1. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

 2. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego dziecka.

 3. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania

 4. Na karcie do głosowania wpisuje się tylko jedno nazwisko kandydata.

 5. Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 6. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców odbywają się spośród członków rady oddziałowej.

 7. Za wybranego przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

 8. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.

 9. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje Dyrektorowi.

Rozdział IV

Zadania rad oddziałowych

§ 6

 1. Rada oddziałowa reprezentuje rodziców dzieci danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

 2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą, z wnioskami do dyrektora oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla dzieci.

 3. Rada oddziałowa działa na podstawie przyjętego planu pracy.

 4. Rada oddziałowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy.

 5. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

 6. Rada oddziałowa organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy dzieci, ze­brania rodziców.

 7. Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

 8. Rada oddziałowa podczas ostatniego zebrania rodziców w danym roku szkolnym składa sprawozdanie ze swojej działalności.

 9. Rada oddziałowa składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Rodziców.

§ 7

 1. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.

 2. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:

  1. reprezentuje rodziców dzieci danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów;

  2. utrzymuje stały kontakt z wychowawcą;

  3. dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej;

  4. zwołuje i prowadzi zebrania rady oddziałowej.

Rozdział V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 8

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 9

W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w zestawie programów wychowania przedszkolnego lub przedszkolnym zestawie podręczników z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 10

 1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.

 2. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. Z wnioskami i opiniami może występować do:

 1. dyrektora;

 2. organu prowadzącego jednostkę;

 3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.

§ 11

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora oceny jego pracy.

 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela.

 3. Nie przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

§ 12

Rada Rodziców na wniosek dyrektora opiniuje podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej jednostki.

§ 13

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora.

§ 14

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 15

Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor i prowadzi je do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 16

 1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki..

 3. Zadania dyrektora podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur;

  2. przeprowadzenie głosowania;

  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 1. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

 2. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 3. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

 4. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

 5. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

 6. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

§ 17

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

 2. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba.

 3. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

 4. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

 5. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 18

  1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:

   1. zastępcę przewodniczącego;

   2. sekretarza;

   3. skarbnika;

   4. komisję rewizyjną.

  2. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

  3. W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami powołuje się prezydium Rady Rodziców.

  4. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz skarbnik Rady Rodziców.

  5. Rada Rodziców może powołać komisje stałe lub doraźne.

§ 19

 1. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.

 2. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

 4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów zastępcy, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców:

  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur;

  2. przeprowadzenie głosowania;

  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 5. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

 6. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

 7. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

 8. Za wybranego zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

 9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze zastępcy, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

§ 21

 1. Komisja rewizyjna Rady Rodziców składa się z dwóch osób.

 2. Wybory komisji rewizyjnej Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

 4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

  2. przeprowadzenie głosowania,

  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 1. Zgłoszenia kandydatów do komisji rewizyjnej Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

 2. Kandydaci do komisji rewizyjnej Rady Rodziców musza wyrazić zgodę na kandydowanie.

 3. Wybory do komisji rewizyjnej Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch.

 4. Za wybranych do komisji rewizyjnej Rady Rodziców uważa się dwóch pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 5. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze do komisji rewizyjnej Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

 6. Członkowie komisji rewizyjnej Rady Rodziców wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 22

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 23

 1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

  1. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

  2. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą;

  3. przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania;

  4. prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium;

  5. opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;

  6. przekazywanie dyrektorowi oraz innym organom przedszkola, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad jednostką opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców;

  7. podpisywanie uchwał Rady Rodziców;

  8. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców;

  9. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał;

  10. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.

 2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

 3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:

  1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców;

  2. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców;

  3. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium;

  4. protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium;

  5. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

 4. Zadania skarbnika Rady Rodziców:

  1. prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców;

  2. wypełnianie obowiązków określonych prze­pisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 5. Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

  1. kontrolowanie realizacji uchwał Rady Rodziców;

  2. kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców, pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;

  3. kontrolowanie gospodarki majątkowej Rady Rodziców;

  4. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 6. Zadania Prezydium Rady Rodziców:

  1. bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,

  2. zwoływanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,

  3. koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,

  4. zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

  5. zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

  6. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

  7. składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.

§ 24

 1. Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców

 1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:

 1. czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców;

 2. składania wniosków i projektów uchwał;

 3. udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.

 1. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

 1. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany;

 2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników jednostki;

 3. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

 1. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Rodziców może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą przewodniczącego.

 2. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 25

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.

 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

§ 26

 1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

 2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

 3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:

  1. w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,

  2. w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.

 4. Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

 5. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 27

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

 4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 28

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 29

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor zawiesza ich wykonanie.

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

§ 30

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół.

§ 31

 1. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.

 2. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

 1. numer i datę zebrania,

 2. numery podjętych uchwał,

 3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

 4. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

 5. zatwierdzony porządek zebrania,

 6. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

 7. przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),

 8. treść zgłoszonych wniosków,

 9. podjęte uchwały i wnioski,

 10. podpisy przewodniczącego, protokolanta i członków Rady Rodziców

§ 32

 1. Z zebrań Rady Rodziców oraz rad oddziałowych sporządza się protokół.

 2. Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się na oddzielnych kartkach i przechowuje się w segregatorze.

 3. Protokoły nie mogą być wynoszone poza budynek jednostki.

 4. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad jednostką i organu prowadzącego.

 5. Za przechowywanie protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest dyrektor.

§ 33

 1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.

 2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

§ 34

 1. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.

 2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest dyrektor.

Rozdział X

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 35

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.

 2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

§ 36

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

  1. poprawę bazy materialnej przedszkola;

  2. wspomaganie procesu dydaktycznego przedszkola;

  3. wycieczki;

  4. imprezy;

  5. nagrody;

  6. zapomogi;

  7. obsługę finansową Rady Rodziców;

  8. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz dzieci;

  9. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych z jednostką.

 2. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:

 1. Przewodniczący;

 2. skarbnik.

 1. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.

 2. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane względem merytorycz­nym i formalnym.

 3. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

 1. Dyrektor;

 2. wychowawcy oddziałów,

 3. pedagog,

 4. rady oddziałowe.

§ 37

 1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym wydatków.

 2. Odstępstwa od zatwierdzonego planu wydatków mogą być do­konane wyjątkowo na podstawie uchwały Rady Rodziców.

§ 38

Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej.

§ 39

 1. Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe ze­branie rodziców.

 2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

§ 40

Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

§ 41

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 07.09.2022 r. roku i wchodzi w życie po jego podpisaniu.

……...............................................................

(podpis przewodniczącego)

Ostrów Wielkopolski, dnia 07.09.2022 r

Uchwała Nr 5/22/23

Rada Rodziców Przedszkola nr 2

w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 07.09.2022 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola nr 2

w Ostrowie Wielkopolskim

Na podstawie:

 • Art.83 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. , poz.1082 z późn.zm.)

Rada rodziców postanawia:

§1.

Zatwierdzić Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

§2.

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Jednolity tekst Regulaminu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Przedszkola nr 2.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

REGULAMIN MONITORINGU.pdf

REGULAMIN CZYTNIKÓW 01.10.2021r..pdf


Zapraszamy do kontaktu