Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Co powinno umieć dziecko idące do szkoły?

Dojrzałość szkolna (bądź też „gotowość szkolna”). jest osiągnięciem odpowiedniego poziomu rozwoju fizycznego, intelektualnego oraz emocjonalno-społecznego, które pozwalają na podołanie obowiązkom szkolnym.

Rozwój fizyczny

Rozwój powinien przebiegać prawidłowo, według norm przewidzianych dla danego wieku. Trzeba również zwrócić uwagę na poszczególne elementy z zakresu motoryki dużej oraz małej. Brzmi skomplikowanie, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby dziecko rozpoczynające edukację szkolną potrafiło:
- biegać, skakać, łapać i rzucać piłkę,
- sprawnie wchodzić i schodzić po schodach,
- jeździć na dwukołowym rowerze,
- prawidłowo trzymać ołówek, odpowiednio mocno naciskać na papier podczas rysowania,
- wycinać nożyczkami, jest sprawny  pod względem ruchowym i manualnym (  buduje z   drobnych, klocków, lepi z plasteliny itp.)
- posługiwać się zdecydowanie jedną ręką podczas wykonywania czynności,
- orientować się w przestrzeni, nazywać kierunki i strony ciała oraz nazywać wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie (na, za, pod, itd.),
- odwzorowywać według podanego układu (nie odwracać kształtów).

Rozwój intelektualny

Sfera rozwoju intelektualnego zdaje się najbardziej interesować rodziców. Jest on niezmiernie ważny w rozwoju mowy, myślenia, w opanowaniu czytania, pisania i liczenia, w więc w ogólnym powodzeniu szkolnym ucznia. Dziecko dojrzałe do szkoły powinno:
- mieć umiejętności klasyfikowania i szeregowania przedmiotów, obrazków
- potrafić skoncentrować uwagę na jednej wykonywanej czynności przez minimum 15 minut,
- rozumieć bardziej złożone polecenia,
- rozpoznawać litery drukowane i składać ze słuchu głoski,
- dzielić wyrazy na sylaby,
- rozpoznawać cyfry od 1 do 9,
- rozumieć pojęcia „więcej”, „mniej”,
- zapamiętywać wierszyki,
- budować proste zdania,
- opisywać krótkie historyjki obrazkowe,
- rozróżniać podstawowe figury geometryczne.
- być zainteresowane czytaniem, pisaniem i matematyką (interesować  się książkami,  z uwagą słuchać opowiadań, baśni, rozumieć sens umownych znaków, znać i stosować liczebniki porządkowe, dodawać i odejmować konkretne przedmioty, liczmany)

Rozwój emocjonalno-społeczny

Niezmiernie ważna sfera rozwoju, niestety czasami pomijana przez dorosłych podczas wcześniejszego posyłania dziecka do szkoły. Tymczasem osiągnięcie dojrzałości emocjonalno-społecznej pozwoli małemu uczniowi przede wszystkim na adekwatne reagowanie na różne bodźce. W zakres rozwoju emocjonalno—społecznego wchodzi ponadto:

- samodzielność i aktywność, zaciekawienie światem,

- umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,

- umiejętność współpracowania w grupie,

- zdolność podporządkowania się obowiązującym zasadom i normom.
- dbanie o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji  zagrożenia, wie gdzie  można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić
- jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, rozbieranie, mycie, potrzeby fizjologiczne, właściwie zachowanie  przy stole podczas posiłków), oraz w sytuacji zadaniowej (wykazuje inicjatywę, podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę)
 
Dojrzałość szkolna w obrębie tych wszystkim sfer wskazuje dopiero na gotowość bycia uczniem. Musimy jednak pamiętać, że nasze dziecko nie musi być super rozwinięte we wszystkim sferach. Niektóre osiągnięcia mogą przyjść z czasem. Gdyby dojrzałość naszej pociechy znacznie odbiegała od dojrzałości rówieśników, gotowość do szkoły może zostać zbadana (na wniosek rodzica) przez poradnię psychologiczną-pedagogiczną.

 

Zapraszamy do kontaktu