Preorientacja zawodowa

Preorientacja zawodowa

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PRZEDSZKOLU

Wewnątrzprzedszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) to celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania, związane z doradztwem zawodowym, podejmowane przez daną szkołę lub placówkę, zaplanowane na cały cykl kształcenia. Program skierowany jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, realizowany w placówce przedszkolnej. Program koordynowany jest przez nauczycieli – wychowawców poszczególnych grup, natomiast w realizację programu preorientacji zawodowej, włączone zostaje otoczenie społeczno-gospodarcze, w szczególności rodzice, oraz przedstawiciele zakładów pracy.

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli:

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami wszystkich programów zestawu – które wyznaczają treści programowe orientacji zawodowej.
   1.    Poznawanie własnych zasobów,

m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

   2.     Świat zawodów i rynek pracy,

m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy

   3.      Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,

m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie

   4.     Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Zapraszamy do kontaktu