Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Drodzy rodzice , jeżeli Twoje dziecko:

• interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę o sobie ( potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku, dni tygodnia)

• posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo wymawia wszystkie głoski,   swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na temat swoich przeżyć, zaobserwowanego  zjawiska lub oglądanego obrazka

• słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść

• skupia uwagę na zadaniu,

• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i współdziała w zabawach         i sytuacjach zadaniowych

• zapamiętuje treść bajki, wiersza, potrafi odtworzyć je z pamięci

• ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania przedmiotów, obrazków

• potrafi wyobrazić sobie co było wcześniej i co będzie później(zna pojęcia czasowe wczoraj, jutro)

• posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni ( potrafi wskazać prawą, lewą rękę, rozumie treść poleceń „ zaznacz w lewym górnym rogu..”, określa położenie przedmiotów nad, pod, na)

• jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, rozbieranie, mycie, potrzeby fizjologiczne, właściwie zachowanie  przy stole podczas posiłków), oraz w sytuacji zadaniowej (wykazuje inicjatywę, podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę)

• dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji  zagrożenia, wie gdzie  można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić

• jest sprawny  pod względem ruchowym i manualnym ( łapie piłkę, buduje z drobnych, klocków, lepi z plasteliny, poprawnie trzyma ołówek posługuje się nożyczkami)

• jest zainteresowany  czytaniem, pisaniem i matematyką (interesuje się książkami,  z uwagą słucha opowiadań, baśni, rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, liczmany)

to te właściwości i cechy będą mu pomagały, gdy pójdzie do szkoły. Jest wystarczająco przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, a wy drodzy rodzice  świadomie i odpowiedzialnie możecie  go posłać do klasy I.

Zapraszamy do kontaktu